mirio time

where i talk about mirio togata. maybe.

2024 art!