mirio time

where i talk about mirio togata. maybe.

2020 art!